Rozsah a obsah projektové dokumentace, výpočet honoráře projektanta

 

Na základě navržené a odsouhlasené studie objektu (situace, půdorysy, řezy, pohledy) je zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení (dokumentace pro provedení stavby) v 6-ti paré v rozsahu dle přílohy č.1 k vyhl. č. 499/2006 Sb. 

Dokumentace obsahuje :

- průvodní, souhrnnou technickou zprávu

- situaci stavby

- dokladovou část

- zásady organizace výstavby

- dokumentaci objektů

   - pozemní objekty - technická zpráva, statický výpočet, výpis výrobků (okna, dveře, kempéřské prvky),                                                           výpis skladeb konstrukcí, výpis prvků konstrukcí (stropů, krovu, atd.)                                                                             - výkresy - základy, půdorysy podlaží, stropní konstrukce, střešní nosné konstrukce                                                           (krovy, vazníky), střechy, řezy, pohledy, věnce                                                                                                                     -  vše zpracováno v měřítku 1:50 nad rámec požadované dokumentace v rozsahu pro samotné                                             provádění stavby (výkresy střechy a pohledy jsou zpracovány v měřítku 1:100)

   - oplocení a zpevněné plochy

   - projekt přípojky vody, kanalizace, NN, plynu a plynoinstalace

   - požárně bezpečnostní řešení

   - průkaz energetické náročnosti budovy

   - základní výkaz výměr (lze doobjednat rozpočet stavby)

 

VÝPOČET HONORÁŘE ARCHITEKTA / INŽENÝRA dle hodinové sazby 

   - pro předběžnou nabídkovou cenu za rodinné domy zvolte pásmo náročnosti II., investiční náklady např. 3 500 000, hodinovou sazbu 500 Kč/hod a služby 2FS+3FS+4FS+4FS IČ 

   - výsledný honorář za zpracování projektové dokumentace může být snížen o poskytnutou procentuální slevu dle konečného rozsahu dokumentace a dle složitosti objektu 

 

VÝPOČET HONORÁŘE ARCHITEKTA / INŽENÝRA dle ČKAIT

 

Pro zpracování nezávazné cennové nabídky projekčních prací nebo v případě jakýchkoliv dotazů prosím pište nebo volejte viz kontakt!